Pytania do egzaminu URE

Przykładowe pytania do egzaminu.

Zapoznaj się z przykładowymi pytaniami na egzamin Grupy 1/2/3.
Przygotuj się, by zdać. Materiały szkoleniowe wysyłamy w formie.pdf po dokonanym zapisie na szkolenie.

Przykładowe pytania do egzaminów kwalifikacyjnych na uprawnienia energetyczne w grupie G1 – uprawnienia elektryczne

 1. Podaj najważniejsze zagadnienia, które porusza Ustawa Prawo Energetyczne z dnia 10.04. 1997r.
 2. Podaj nazwy najważniejszych aktów prawnych, których postanowienia powinny być znane każdemu pracownikowi (w tym elektrykowi)?
 3. Kto jest osobą uprawnioną do eksploatacji urządzeń i instalacji elektroenergetycznych?
 4. Podaj różnicę pomiędzy osobą uprawnioną, a upoważnioną do eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych.
 5. Wymień rodzaje poleceń.
 6. Kto może zajmować się eksploatacją urządzeń elektroenergetycznych?
 7. Na kim spoczywa obowiązek wyposażenia stanowisk pracy w instrukcje eksploatacyjne?
 8. Kiedy instrukcje eksploatacyjno – obsługowe nabierają ważności?
 9. Jakie znasz sposoby poprawy bezpieczeństwa pracy ludzi zatrudnionych przy eksploatacji urządzeń instalacji elektroenergetycznych?
 10. Omów sposób organizacyjny.
 11. Omów sposób techniczny.
 12. Kto to jest poleceniodawca?
 13. Kto wyznacza koordynującego, dopuszczającego, nadzorującego, kierownika robót i kierującego zespołem?
 14. Na jakie polecenie wykonuje się prace zaliczane do niebezpiecznych w energetyce?
 15. Co powinno zawierać polecenie pisemne?
 16. Podaj graniczną temperaturę w miejscu pracy, którą określa rozporządzenie Min. Gospodarki z dnia 17 09.1999r.
 17. Jakich środków gaśniczych należy używać do gaszenia urządzeń elektrycznych będących pod napięciem?
 18. Jak dzielimy sprzęt ochronny w zależności od przeznaczenia?
 19. Wymień sprzęt izolujący podstawowy dla napięcia do 1kV.
 20. Wymień sprzęt izolacyjny podstawowy dla napięcia powyżej 1kV.
 21. Wymień sprzęt dodatkowy do1kV i powyżej 1kV
 22. Jakie są warunki stosowania ochronnego sprzętu izolacyjnego?
 23. Na czym polega prawidłowa gospodarka sprzętem ochronnym i kto za nią odpowiada?
 24. Co powinna sprawdzić osoba zamierzająca użyć sprzętu izolacyjnego ochronnego?
 25. Podaj definicję prądu elektrycznego.
 26. Jak definiujemy prąd stały, zmienny oraz przemienny?
 27. Podaj definicję napięcia elektrycznego.
 28. Jakie są jednostki natężenia i napięcia prądu elektrycznego?
 29. O czym mówi prawo Ohma?
 30. Co to jest obwód elektryczny?
 31. Z jakich elementów zbudowany jest obwód elektryczny?
 32. O czym mówi I prawo Kirchhoffa?
 33. Jakiego obwodu dotyczy II prawo Kirchhoffa?
 34. Co nazywamy mocą prądu elektrycznego, a co energią prądu elektrycznego?
 35. O czym mówi prawo Joula-Lenza?
 36. Co to jest akumulator?
 37. Podaj kryteria doboru przekroju przewodów elektrycznych.
 38. Podaj graniczne wartości natężenia prądu przemiennego i stałego, który płynąc przez ciało człowieka nie spowoduje jego obrażeń.
 39. Podaj wartość napięć bezpiecznych w zależności od rodzaju napięcia oraz od warunków środowiskowych.
 40. Prąd o jakim przebiegu czasowym jest bardziej niebezpieczny dla człowieka?
 41. Co to jest część czynna i części jednocześnie dostępne urządzenia?
 42. Od czego zależą skutki porażenia prądem elektrycznym?
 43. Co to jest napięcie rażenia?
 44. Co to jest napięcie krokowe?
 45. Ile wynosi rezystancja ciała człowieka?
 46. Wymień klasy ochronności budowanych urządzeń i scharakteryzuj je.
 47. Co zaliczamy do środków ochrony przeciwporażeniowej?
 48. Jak w praktyce realizowana jest ochrona podstawowa?
 49. Wymień środki ochrony przed dotykiem pośrednim.
 50. Co to jest uziemienie ochronne?
 51. Na czym polega separacja odbiornika?
 52. Ile powinna wynosić oporność między uzwojeniami transformatora separacyjnego?
 53. Wymień rodzaje układów sieciowych.
 54. Jakim kolorem oznaczamy przewód neutralny N, a jakim przewód ochronny PE?
 55. Jakim symbolem oznaczone są odbiorniki wykonane w II klasie ochronności?
 56. W jakim celu wykonuje się prace kontrolno-pomiarowe?
 57. Czy stosowanie Polskich Norm jest obowiązkowe?
 58. Co określają warunki przyłączenia do sieci i jak długo są ważne?
 59. Jakie mogą być odchylenia napięcia i częstotliwości w dostawie energii elektrycznej?
 60. Kiedy odbiorca energii elektrycznej może żądać sprawdzenia urządzeń pomiarowych i kto ponosi koszty tej operacji?
 61. Jak dzielimy urządzenia w wykonaniu przeciwwybuchowym?
 62. Jakie znasz rodzaje wykonań urządzeń elektrycznych przeciwwybuchowych?
 63. Podaj ogólny podział funkcjonalny urządzeń elektroenergetycznych.
 64. Jedynie jakie prace możemy wykonywać bez polecenia?
 65. Podaj sposoby uwalniania rażonego prądem elektrycznym o napięciu do 1 kV.
 66. Podaj sposoby uwalniania rażonego prądem elektrycznym o napięciu powyżej 1kV.
 67. Co robić po uwolnieniu porażonego spod napięcia?
 68. Jaką metodę sztucznego oddychania stosujemy?
 69. Podaj schemat czynności podczas sztucznego oddychania metodą usta – usta wraz z zewnętrznym masażem serca.
 70. Podaj pięć złotych zasad, których powinien przestrzegać człowiek zajmujący się konserwacją i remontami urządzeń elektrycznych, przy których to czynnościach załączenie urządzenia do sieci nie jest konieczne.

Przykładowe pytania do egzaminów kwalifikacyjnych na uprawnienia energetyczne w grupie G2 – uprawnienia energetyczne, cieplne, ciepłownicze

 1. Jakie akty prawne regulują zasady wykonywania prac w energetyce?
 2. Jakimi wymaganiami kwalifikacyjnymi objęte są prace przy urządzeniach energetycznych?
 3. Ile jest grup energetycznych objętych wymaganiami kwalifikacyjnymi?
 4. Wymień urządzenia energetyczne objęte wymaganiami kwalifikacyjnymi w grupie G2?
 5. Co nazywamy urządzeniem energetycznym?
 6. Co nazywamy instalacją energetyczną?
 7. Co nazywamy siecią cieplną?
 8. Co nazywamy pomieszczeniem lub terenem ruch energetycznego?
 9. Co rozumiemy pod pojęciem „instalacje energetyczne nieczynne”?
 10. Scharakteryzuj pojęcie „miejsce pracy”.
 11. Co nazywamy instrukcją eksploatacji?
 12. Omów pojęcie „pracownicy upoważnieni”.
 13. Omów pojęcie „zespół pracowników kwalifikowanych”.
 14. Wymień rodzaje prac w energetyce o szczególnym zagrożeniu dla życia i zdrowia ludzkiego.
 15. W jaki sposób należy organizować pracę przy urządzeniach i instalacjach energetycznych?
 16. Kto jest uprawniony do wystawiania poleceń na wykonanie pracy przy urządzeniach energetycznych?
 17. Kto jest uprawniony do koordynowania poleceń na wykonanie pracy przy urządzeniach energetycznych, co wykonuje?
 18. Kto jest uprawniony do dokonywania dopuszczeń do pracy przy urządzeniach energetycznych, co wykonuje?
 19. Kto jest uprawniony do kierowania zespołem pracowników?
 20. Opisz różnice pomiędzy poleceniem pisemnym i ustnym.
 21. W ilu egzemplarzach wystawiane jest polecenie pisemne?
 22. Jaki zespół pracowników nazywamy zespołem kwalifikowanym?
 23. Jakie czynności wykonuje nadzorujący?
 24. Scharakteryzuj pojęcie „kierownik robót”?
 25. Kiedy poleceniodawca wyznacza nadzorującego?
 26. Jakie czynności w energetyce można wykonywać bez poleceń?
 27. Omów „polecenie pisemne” – co musi zawierać?
 28. Jakie obowiązki musi spełnić kierujący zespołem?
 29. Kiedy można rozpocząć pracę na polecenie?
 30. Jakie obowiązki nakłada na pracodawcę „Kodeks Pracy”?
 31. Jakie obowiązki nakłada na pracownika „Kodeks Pracy”?
 32. Jakie instytucje zewnętrzne sprawują nadzór nad warunkami pracy?
 33. Podaj definicję „wypadku przy pracy”.
 34. Jak postępujemy w razie zaistnienia wypadku przy pracy?
 35. Co nazywamy „resuscytacją” i w jaki sposób należy ją przeprowadzać?
 36. Jakie są obowiązki pracownika w zakresie ochrony przeciwpożarowej?
 37. Podaj oznakowanie literowe gaśnic i opisz ich przeznaczenie.

Przykładowe pytania do egzaminów kwalifikacyjnych na uprawnienia energetyczne w grupie G3 – uprawnienia gazowe

 1. Dlaczego granice wybuchowości paliw gazowych stanowią zagrożenie dla
  odbiorców?
 2. Dlaczego niezbędne jest nawanianie gazu ziemnego przed wprowadzeniem go do sieci?
 3. Jaki jest cel magazynowania gazu?
 4. Jaki jest podział gazociągów ze względu na ciśnienie i układ?
 5. Jaką rolę spełniają stacje gazowe i jaki jest ich podział?
 6. Jakie elementy uzbrojenia gazociągów są niezbędne do jego prawidłowej eksploatacji?
 7. Dlaczego gazociągi stalowe narażone są na zniszczenia korozyjne?
 8. Jakie są podstawowe zasady sytuowania gazociągów?
 9. Co nazywamy przyłączem gazowym?
 10. Jakie są sposoby podłączenia przyłącza gazowego do czynnej sieci rozdzielczej?Podaj miejsce lokalizacji kurka głównego.
 11. Określ miejsce sytuowania kurka głównego?
 12. Jakie elementy powinna zawierać dokumentacja budowy gazociągu?
 13. Jakie prace zaliczane są do gazo-niebezpiecznych i jakie zasady obowiązują podczas ich wykonywania?
 14. Podaj minimalną odległość kurka głównego od poziomu terenu .
 15. Jakie rury stosujemy do wykonania instalacji gazu?
 16. Kto może wykonać przegląd roczny instalacji gazu?
 17. Czym wykonujemy główną próbę szczelności?
 18. Ile wynosi dolna granica wybuchowości metanu?
 19. Gdzie można usytuować gazomierz?