Uprawnienia elektryka - informacje

Tak, po kursie zawsze odbywa się egzamin przed Komisją Kwalifikacyjną w zakresie eksploatacji i/lub dozoru na uprawnienia smep z trzech grup tj.

G1 uprawnienia elektryczne,

G2 uprawnienia energetyczne/cieplne,

G3 uprawnienia gazowe.

Nasze szkolenia elektryczne przeznaczone są dla osób posiadających praktykę lub już zajmujących się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających energię elektryczną.

Szkolenia i kursy przeznaczone są dla osób posiadających już wcześniej uprawnienia, ale muszących je odnowić po 5 latach, oraz dla mających praktykę i wiedzę.

Grupa Silesia Szkolenia prowadzi kursy oraz szkolenia takie jak:

 • Uprawnienia tzw. smep w trzech grupach (G1) elektryczne, (G2) cieplne, (G3) gazowe, oraz na tzw. pomiary elektryczne , zakończone egzaminem przed Komisją Kwalifikacyjną powołaną przez Urząd Regulacji Energetyki,
 • UDT, w całym zakresie tj. wózki widłowe, suwnice, podnośniki, układnice itp. zakończone egzaminem przed Komisją Urzędu Dozoru Technicznego,
 • TDT, zakończone egzaminem przed Komisją Transportowego Dozoru Technicznego,
 • BHP, dla pracowników i pracodawców.

Grupa Silesia Szkolenia to firma wyspecjalizowana w szkoleniach w zakresie uprawnień SMEP tzw. uprawnienia smep z zakresu G1- uprawnienia elektryczne, G-2 Uprawnienia cieplne i G-3 uprawnienia gazowe. Ponadto szkolimy w zakresie Urządzeń Dozoru Technicznego (UDT) , Transportowego Dozoru Technicznego (TDT), oraz Bezpieczeństwa i Higieny Pracy (BHP) zarówno dla osób prywatnych jaki i firm z obszaru przemysłu i szeroko pojętej energetyki.

Load More

Grupy uprawnień i pytania egzaminacyjne

Uprawnienia elektryczne
eksploatacja plus dozór

Jaki jest zakres tematów poruszanych na szkoleniu Grupa 1?

Na tym kursie poruszana jest problematyka z zakresu urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych wytwarzające, przetwarzające i zużywające energię elektryczną, a mianowicie:

• urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu nie wyższym niż 1 kV;
• urządzenia, instalacje i sieci o napięciu znamionowym powyżej 1 kV;
• urządzenia prądotwórcze przyłączone do krajowej sieci elektroenergetycznej bez względu na wysokość napięcia znamionowego;
• urządzenia elektrotermiczne;
• zespoły prądotwórcze o mocy powyżej 50kW;
• sieci elektryczne oświetlenia ulicznego;
• urządzenia do elektrolizy;
• urządzenia elektryczne w wykonaniu przeciwwybuchowym;
• elektryczna sieć trakcyjna;
• aparatura kontrolno-pomiarowa, a także urządzenia i instalacje automatycznej regulacji, sterowania i zabezpieczeń urządzeń oraz instalacji w wymienionych wyżej punktach;

Przykładowe pytania do egzaminów kwalifikacyjnych na uprawnienia
energetyczne w grupie G1 – uprawnienia elektryczne

1. Podaj najważniejsze zagadnienia, które porusza Ustawa Prawo Energetyczne z dnia 10.04.
1997r.
2. Podaj nazwy najważniejszych aktów prawnych, których postanowienia powinny być znane
każdemu pracownikowi (w tym elektrykowi)?
3. Kto jest osobą uprawnioną do eksploatacji urządzeń i instalacji elektroenergetycznych?
4. Podaj różnicę pomiędzy osobą uprawnioną, a upoważnioną do eksploatacji urządzeń
elektroenergetycznych.
5. Wymień rodzaje poleceń.
6. Kto może zajmować się eksploatacją urządzeń elektroenergetycznych?
7. Na kim spoczywa obowiązek wyposażenia stanowisk pracy w instrukcje eksploatacyjne?
8. Kiedy instrukcje eksploatacyjno – obsługowe nabierają ważności?
9. Jakie znasz sposoby poprawy bezpieczeństwa pracy ludzi zatrudnionych przy eksploatacji
urządzeń instalacji elektroenergetycznych?
10. Omów sposób organizacyjny.
11. Omów sposób techniczny.
12. Kto to jest poleceniodawca?
13. Kto wyznacza koordynującego, dopuszczającego, nadzorującego, kierownika robót i
kierującego zespołem?
14. Na jakie polecenie wykonuje się prace zaliczane do niebezpiecznych w energetyce?
15. Co powinno zawierać polecenie pisemne?
16. Podaj graniczną temperaturę w miejscu pracy, którą określa rozporządzenie Min. Gospodarki
z dnia 17 09.1999r.
17. Jakich środków gaśniczych należy używać do gaszenia urządzeń elektrycznych będących
pod napięciem?
18. Jak dzielimy sprzęt ochronny w zależności od przeznaczenia?
19. Wymień sprzęt izolujący podstawowy dla napięcia do 1kV.
20. Wymień sprzęt izolacyjny podstawowy dla napięcia powyżej 1kV.
21. Wymień sprzęt dodatkowy do 1kV i powyżej 1kV
22. Jakie są warunki stosowania ochronnego sprzętu izolacyjnego?
23. Na czym polega prawidłowa gospodarka sprzętem ochronnym i kto za nią odpowiada?
24. Co powinna sprawdzić osoba zamierzająca użyć sprzętu izolacyjnego ochronnego?
25. Podaj definicję prądu elektrycznego.
26. Jak definiujemy prąd stały, zmienny oraz przemienny?
27. Podaj definicję napięcia elektrycznego.

28. Jakie są jednostki natężenia i napięcia prądu elektrycznego?
29. O czym mówi prawo Ohma?
30. Co to jest obwód elektryczny?
31. Z jakich elementów zbudowany jest obwód elektryczny?
32. O czym mówi I prawo Kirchhoffa?
33. Jakiego obwodu dotyczy II prawo Kirchhoffa?
34. Co nazywamy mocą prądu elektrycznego, a co energią prądu elektrycznego?
35. O czym mówi prawo Joula-Lenza?
36. Co to jest akumulator?
37. Podaj kryteria doboru przekroju przewodów elektrycznych.
38. Podaj graniczne wartości natężenia prądu przemiennego i stałego, który płynąc przez ciało
człowieka nie spowoduje jego obrażeń.
39. Podaj wartość napięć bezpiecznych w zależności od rodzaju napięcia oraz od warunków
środowiskowych.
40. Prąd o jakim przebiegu czasowym jest bardziej niebezpieczny dla człowieka?
41. Co to jest część czynna i części jednocześnie dostępne urządzenia?
42. Od czego zależą skutki porażenia prądem elektrycznym?
43. Co to jest napięcie rażenia?
44. Co to jest napięcie krokowe?
45. Ile wynosi rezystancja ciała człowieka?
46. Wymień klasy ochronności budowanych urządzeń i scharakteryzuj je.
47. Co zaliczamy do środków ochrony przeciwporażeniowej?
48. Jak w praktyce realizowana jest ochrona podstawowa?
49. Wymień środki ochrony przed dotykiem pośrednim.
50. Co to jest uziemienie ochronne?
51 Na czym polega separacja odbiornika?
52. Ile powinna wynosić oporność między uzwojeniami transformatora separacyjnego?
53. Wymień rodzaje układów sieciowych.
54. Jakim kolorem oznaczamy przewód neutralny N, a jakim przewód ochronny PE?
55. Jakim symbolem oznaczone są odbiorniki wykonane w II klasie ochronności?
56. W jakim celu wykonuje się prace kontrolno-pomiarowe?
57. Czy stosowanie Polskich Norm jest obowiązkowe?
58. Co określają warunki przyłączenia do sieci i jak długo są ważne?
59. Jakie mogą być odchylenia napięcia i częstotliwości w dostawie energii elektrycznej?
60. Kiedy odbiorca energii elektrycznej może żądać sprawdzenia urządzeń pomiarowych i kto
ponosi koszty tej operacji?
61. Jak dzielimy urządzenia w wykonaniu przeciwwybuchowym?
62. Jakie znasz rodzaje wykonań urządzeń elektrycznych przeciwwybuchowych?
64. Podaj ogólny podział funkcjonalny urządzeń elektroenergetycznych.
65. Jedynie jakie prace możemy wykonywać bez polecenia?
66. Podaj sposoby uwalniania rażonego prądem elektrycznym o napięciu do 1 kV.
67. Podaj sposoby uwalniania rażonego prądem elektrycznym o napięciu powyżej 1kV.
68. Co robić po uwolnieniu porażonego spod napięcia?
69. Jaką metodę sztucznego oddychania stosujemy?
70. Podaj schemat czynności podczas sztucznego oddychania metodą usta – usta wraz z
zewnętrznym masażem serca.
71. Podaj pięć złotych zasad, których powinien przestrzegać człowiek zajmujący się konserwacją
i remontami urządzeń elektrycznych, przy których to czynnościach załączenie urządzenia do sieci
nie jest konieczne.

uprawnienia cieplne
eksploatacja plus dozór

Przykładowe pytania do egzaminów kwalifikacyjnych na uprawnienia
energetyczne w grupie G2 – uprawnienia energetyczne, cieplne, ciepłownicze

1.Jakie akty prawne regulują zasady wykonywania prac w energetyce?
2.Jakimi wymaganiami kwalifikacyjnymi objęte są prace przy urządzeniach energetycznych?
3.Ile jest grup energetycznych objętych wymaganiami kwalifikacyjnymi?
4.Wymień urządzenia energetyczne objęte wymaganiami kwalifikacyjnymi w grupie G2?
5.Co nazywamy urządzeniem energetycznym?
6.Co nazywamy instalacją energetyczną?
7. Co nazywamy siecią cieplną?
8.Co nazywamy pomieszczeniem lub terenem ruch energetycznego?
9.Co rozumiemy pod pojęciem „instalacje energetyczne nieczynne”?
10.Scharakteryzuj pojęcie „miejsce pracy”.
11.Co nazywamy instrukcją eksploatacji?
12.Omów pojęcie „pracownicy upoważnieni”.
13.Omów pojęcie „zespół pracowników kwalifikowanych”.
14.Wymień rodzaje prac w energetyce o szczególnym zagrożeniu dla życia i zdrowia ludzkiego.
15.W jaki sposób należy organizować pracę przy urządzeniach i instalacjach energetycznych?
16.Kto jest uprawniony do wystawiania poleceń na wykonanie pracy przy urządzeniach
energetycznych?
17.Kto jest uprawniony do koordynowania poleceń na wykonanie pracy przy urządzeniach
energetycznych, co wykonuje?
18.Kto jest uprawniony do dokonywania dopuszczeń do pracy przy urządzeniach
energetycznych, co wykonuje?
19.Kto jest uprawniony do kierowania zespołem pracowników?
20.Opisz różnice pomiędzy poleceniem pisemnym i ustnym.
21.W ilu egzemplarzach wystawiane jest polecenie pisemne?
22.Jaki zespół pracowników nazywamy zespołem kwalifikowanym?
23.Jakie czynności wykonuje nadzorujący?
24.Scharakteryzuj pojęcie „kierownik robót”?
25.Kiedy poleceniodawca wyznacza nadzorującego?
25.Jakie czynności w energetyce można wykonywać bez poleceń?
26.Omów „polecenie pisemne” – co musi zawierać?
27.Jakie obowiązki musi spełnić kierujący zespołem?
28.Kiedy można rozpocząć pracę na polecenie?
29.Jakie obowiązki nakłada na pracodawcę „Kodeks Pracy”?
30.Jakie obowiązki nakłada na pracownika „Kodeks Pracy”?
31.Jakie instytucje zewnętrzne sprawują nadzór nad warunkami pracy?
32.Podaj definicję „wypadku przy pracy”.
33.Jak postępujemy w razie zaistnienia wypadku przy pracy?
34.Co nazywamy „resuscytacją” i w jaki sposób należy ją przeprowadzać?
35.Jakie są obowiązki pracownika w zakresie ochrony przeciwpożarowej?
36.Podaj oznakowanie literowe gaśnic i opisz ich przeznaczenie.

uprawnienia gazowe
eksploatacja plus dozór

Przykładowe pytania do egzaminów kwalifikacyjnych na uprawnienia

energetyczne w grupie G3 – uprawnienia gazowe

1. Dlaczego granice wybuchowości paliw gazowych stanowią zagrożenie dla
odbiorców?
2. Dlaczego niezbędne jest nawanianie gazu ziemnego przed wprowadzeniem go do sieci?
3. Jaki jest cel magazynowania gazu?
4. Jaki jest podział gazociągów ze względu na ciśnienie i układ?
5. Jaką rolę spełniają stacje gazowe i jaki jest ich podział?
6. Jakie elementy uzbrojenia gazociągów są niezbędne do jego prawidłowej eksploatacji?
7. Dlaczego gazociągi stalowe narażone są na zniszczenia korozyjne?
8. Jakie są podstawowe zasady sytuowania gazociągów?
9. Co nazywamy przyłączem gazowym?
10. Jakie są sposoby podłączenia przyłącza gazowego do czynnej sieci rozdzielczej?
11. Podaj miejsce lokalizacji kurka głównego.
12. Określ miejsce sytuowania kurka głównego?
13. Jakie elementy powinna zawierać dokumentacja budowy gazociągu?
14. Jakie prace zaliczane są do gazo-niebezpiecznych i jakie zasady obowiązują podczas ich
wykonywania?
15. Podaj minimalną odległość kurka głównego od poziomu terenu .
16. Jakie rury stosujemy do wykonania instalacji gazu?
17. Kto może wykonać przegląd roczny instalacji gazu?
18. Czym wykonujemy główną próbę szczelności?
19. Ile wynosi dolna granica wybuchowości metanu?
20. Gdzie można usytuować gazomierz?

Load More

Zakres i tematyka kursów elektrycznych dla osób ubiegających się o uprawnienia elektryczne kontrolno pomiarowe

 • Podstawy prawne. Normy i przepisy obowiązujące przy wykonywaniu pomiarów;
 • Podstawy sieci oraz instalacji elektrycznych;
 • Bezpieczeństwo i Higiena Pracy przy pracach pomiarowych;
 • Wymagania w stosunku do mierników i dokładności pomiarów;
 • Dobór odpowiedniej metody pomiarowej;
 • Zasady, zakresy i częstość wykonywania pomiarów elektrycznych;
 • Dokumentowanie prac;
 • Wzory protokołów;
 • Prezentacja mierników;
 • Pomiary w praktyce;
 • Wykonywanie pomiarów:
 • Ciągłość połączeń ochronnych oraz wyrównawczych;
 • Pomiar rezystancji izolacji;
 • Pomiar skuteczności ochrony przeciwporażeniowej;
 • Pomiar wyłączników przeciwporażeniowych oraz różnicowoprądowych;
 • Pomiar rezystancji uziemień;
 • Pomiar rezystywności gruntu;
 • Badanie elektronarzędzi;
 • Badanie sprzętu ochronnego i dielektrycznego;
 • Sprawdzian nabytej wiedzy.
Kask elektryka

O firmie

Grupa Silesia – o firmie

Grupa Silesia Szkolenia to firma wyspecjalizowana w szkoleniach w zakresie uprawnień energetycznych z zakresu G1- uprawnienia elektryczne, G-2 Uprawnienia cieplne i G-3 uprawnienia gazowe…
WIĘCEJ

BHP

Szkolenia BHP

Grupa Silesia Szkolenia pragnie zaproponować Państwu skorzystanie z usług z zakresu bezpieczeństwa oraz higieny pracy. Nasza firma świadczy zorganizowanie szkoleń z zakresu BHP…
WIĘCEJ

UDT

Szkolenia UDT

Powyższą zakładkę poświęcamy osobom chcącym ulepszyć swoje doświadczenie zawodowe. Przedstawiamy więc szkolenia dotyczące obsługi konserwacji urządzeń technicznych…
WIĘCEJ

Szkolenia spawalnicze

Szkolenia spawalnicze

Na prowadzonych przez nas kursach z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej chcielibyśmy przekazać Państwu obeznanie oraz praktyczne umiejętności z zakresu postępowania…
WIĘCEJ

Audyty

Audyty energetyczne

Poniżej prezentujemy podstawowe informacje na temat oferty przeprowadzenia przez naszą firmę audytów energetycznych jak i procedury wystawiania świadectw charakterystyki energetycznej…
WIĘCEJ

Innowacyjność

Opinie o innowacyjności

Dział poświęcony jest niezależnej opinii na temat wdrażanej przez przedsiębiorcę technologii. Adekwatnie do wymogu zarządzonego przez Ministerstwo Gospodarki opinia…
WIĘCEJ

Uprawnienia Elektryczne do 1kV

Grupa Silesia Szkolenia oferuje szkolenia i egzaminy dla elektryków, energetyków i osób obsługujących instalacje gazowe, tzw. kursy smep oraz szkolenia na uprawnienia smep dla osób chcących podnieść swoje kompetencje zawodowe oraz też pragnących odnowić ich ważność. Opracowane uprawnienia wiążą się głównie z eksploatacją oraz kontrolą urządzeń, instalacji i sieci, które w zawodzie elektryka odnoszą się do istotności oraz odpowiedzialności.

W przypadku informacji tyczących się szkoleń z działu uprawnień energetycznych zapraszamy do kontaktu telefonicznego pod numerem telefonu naszej firmy. Zachęcamy również do przejrzenia aktualnych ofert naboru w wielu miastach naszego kraju.

Prosimy o zapoznanie się ze zmianą przepisów dotyczących okresu prawomocności uprawnień energetycznych, które, zgodnie z ustawą z 2005 roku, powierzane są na okres 5 lat. ,,Ustawa z dnia 4 marca 2005 roku związana jest właśnie ze zmianą aktu prawnego Prawo Energetyczne jak również aktu prawnego Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. 2005 Nr 62. poz. 552), która obowiązuje od 3 maja 2005 roku. Oznacza to, iż uprawnienia uzyskane przed wyżej wymienioną datą straciły ważność 3 maja 2010 roku.”

Trójkąt ostrzegawczy elektryczny
Elektryk

Zapraszamy do kontaktu osoby fizyczne jak i firmy oraz grupy zorganizowane

Nota informacyjna: Szkolenia elektryczne z zakresu G1,G2,G3 oferowane przez naszą firmę a nadawane przez Komisję Kwalifikacyjną nr 717 powołaną przy Stowarzyszeniu Naukowo-Technicznym Mechaników i Energetyków Polskich (uprawnienia SMEP) dają posiadaczowi takie same uprawnienia elektryczne / elektryka jak tzw. uprawnienia smep, kurs smep, uprawnienia smep do 1 kV, szkolenia smep, smep uprawnienia.

Nawet najprostsze działanie związane z prądem elektrycznym wymaga odpowiedniej wiedzy oraz kwalifikacji. Co prawda zdobycie uprawnień elektrycznych nie jest uzależnione od ukończenia szkoły o jakimś szczególnym profilu (np. technikum elektryczne, energetyczne, elektroniczne itp.) Jednak jeżeli poziom Twojej wiedzy w zakresie instalacji elektrycznych nie jest odpowiednio dobry, to warto będzie zapisać się na przygotowawczy kurs SMEP. Kursy takie są organizowane przez naszą firmę. Nasz kurs oprócz przygotowań do egzaminu, przygotuje Cię przede wszystkim także do pracy na stanowisku elektryka, gdyż na naszym kursie prowadzimy praktyczne zajęcia w zakresie eksploatacji instalacji elektrycznych, urządzeń elektrycznych i sieci elektroenergetycznych do 1 kV. Po naszym kursie zdobędziesz gruntowną wiedzę, dotyczącą uprawnień smep – elektrycznych, energetycznych i gazowych.

Szkolimy w całej Polsce. Przeprowadzamy kursy na uprawnienia smep (elektryka) m.in. w takich miastach, jak: Gliwice, Katowice, Kraków, Wrocław, Warszawa, Częstochowa, Toruń, Rzeszów, Bielsko-Biała, Opole, Szczecin, Poznań, Gdańsk, Bełchatów, Zielona Góra, Łódź. Zapisz się na kurs w wybranym mieście. Zdobędziesz u nas uprawnienia elektryczne, uprawnienia energetyczne oraz uprawnienia gazowe. Posiadamy własną komisję egzaminacyjną. Poznaj nasze atrakcyjne ceny kursów.