Grupa I

Jaki jest zakres tematów poruszanych na szkoleniu Grupa 1?

Na tym kursie poruszana jest problematyka z zakresu urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych wytwarzające, przetwarzające i zużywające energię elektryczną, a mianowicie:

• urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu nie wyższym niż 1 kV;
• urządzenia, instalacje i sieci o napięciu znamionowym powyżej 1 kV;
• urządzenia prądotwórcze przyłączone do krajowej sieci elektroenergetycznej bez względu na wysokość napięcia znamionowego;
• urządzenia elektrotermiczne;
• zespoły prądotwórcze o mocy powyżej 50kW;
• sieci elektryczne oświetlenia ulicznego;
• urządzenia do elektrolizy;
• urządzenia elektryczne w wykonaniu przeciwwybuchowym;
• elektryczna sieć trakcyjna;
• aparatura kontrolno-pomiarowa, a także urządzenia i instalacje automatycznej regulacji, sterowania i zabezpieczeń urządzeń oraz instalacji w wymienionych wyżej punktach;

Przykładowe pytania do egzaminów kwalifikacyjnych na uprawnienia
energetyczne w grupie G1 – uprawnienia elektryczne

1. Podaj najważniejsze zagadnienia, które porusza Ustawa Prawo Energetyczne z dnia 10.04.
1997r.
2. Podaj nazwy najważniejszych aktów prawnych, których postanowienia powinny być znane
każdemu pracownikowi (w tym elektrykowi)?
3. Kto jest osobą uprawnioną do eksploatacji urządzeń i instalacji elektroenergetycznych?
4. Podaj różnicę pomiędzy osobą uprawnioną, a upoważnioną do eksploatacji urządzeń
elektroenergetycznych.
5. Wymień rodzaje poleceń.
6. Kto może zajmować się eksploatacją urządzeń elektroenergetycznych?
7. Na kim spoczywa obowiązek wyposażenia stanowisk pracy w instrukcje eksploatacyjne?
8. Kiedy instrukcje eksploatacyjno – obsługowe nabierają ważności?
9. Jakie znasz sposoby poprawy bezpieczeństwa pracy ludzi zatrudnionych przy eksploatacji
urządzeń instalacji elektroenergetycznych?
10. Omów sposób organizacyjny.
11. Omów sposób techniczny.
12. Kto to jest poleceniodawca?
13. Kto wyznacza koordynującego, dopuszczającego, nadzorującego, kierownika robót i
kierującego zespołem?
14. Na jakie polecenie wykonuje się prace zaliczane do niebezpiecznych w energetyce?
15. Co powinno zawierać polecenie pisemne?
16. Podaj graniczną temperaturę w miejscu pracy, którą określa rozporządzenie Min. Gospodarki
z dnia 17 09.1999r.
17. Jakich środków gaśniczych należy używać do gaszenia urządzeń elektrycznych będących
pod napięciem?
18. Jak dzielimy sprzęt ochronny w zależności od przeznaczenia?
19. Wymień sprzęt izolujący podstawowy dla napięcia do 1kV.
20. Wymień sprzęt izolacyjny podstawowy dla napięcia powyżej 1kV.
21. Wymień sprzęt dodatkowy do 1kV i powyżej 1kV
22. Jakie są warunki stosowania ochronnego sprzętu izolacyjnego?
23. Na czym polega prawidłowa gospodarka sprzętem ochronnym i kto za nią odpowiada?
24. Co powinna sprawdzić osoba zamierzająca użyć sprzętu izolacyjnego ochronnego?
25. Podaj definicję prądu elektrycznego.
26. Jak definiujemy prąd stały, zmienny oraz przemienny?
27. Podaj definicję napięcia elektrycznego.

28. Jakie są jednostki natężenia i napięcia prądu elektrycznego?
29. O czym mówi prawo Ohma?
30. Co to jest obwód elektryczny?
31. Z jakich elementów zbudowany jest obwód elektryczny?
32. O czym mówi I prawo Kirchhoffa?
33. Jakiego obwodu dotyczy II prawo Kirchhoffa?
34. Co nazywamy mocą prądu elektrycznego, a co energią prądu elektrycznego?
35. O czym mówi prawo Joula-Lenza?
36. Co to jest akumulator?
37. Podaj kryteria doboru przekroju przewodów elektrycznych.
38. Podaj graniczne wartości natężenia prądu przemiennego i stałego, który płynąc przez ciało
człowieka nie spowoduje jego obrażeń.
39. Podaj wartość napięć bezpiecznych w zależności od rodzaju napięcia oraz od warunków
środowiskowych.
40. Prąd o jakim przebiegu czasowym jest bardziej niebezpieczny dla człowieka?
41. Co to jest część czynna i części jednocześnie dostępne urządzenia?
42. Od czego zależą skutki porażenia prądem elektrycznym?
43. Co to jest napięcie rażenia?
44. Co to jest napięcie krokowe?
45. Ile wynosi rezystancja ciała człowieka?
46. Wymień klasy ochronności budowanych urządzeń i scharakteryzuj je.
47. Co zaliczamy do środków ochrony przeciwporażeniowej?
48. Jak w praktyce realizowana jest ochrona podstawowa?
49. Wymień środki ochrony przed dotykiem pośrednim.
50. Co to jest uziemienie ochronne?
51 Na czym polega separacja odbiornika?
52. Ile powinna wynosić oporność między uzwojeniami transformatora separacyjnego?
53. Wymień rodzaje układów sieciowych.
54. Jakim kolorem oznaczamy przewód neutralny N, a jakim przewód ochronny PE?
55. Jakim symbolem oznaczone są odbiorniki wykonane w II klasie ochronności?
56. W jakim celu wykonuje się prace kontrolno-pomiarowe?
57. Czy stosowanie Polskich Norm jest obowiązkowe?
58. Co określają warunki przyłączenia do sieci i jak długo są ważne?
59. Jakie mogą być odchylenia napięcia i częstotliwości w dostawie energii elektrycznej?
60. Kiedy odbiorca energii elektrycznej może żądać sprawdzenia urządzeń pomiarowych i kto
ponosi koszty tej operacji?
61. Jak dzielimy urządzenia w wykonaniu przeciwwybuchowym?
62. Jakie znasz rodzaje wykonań urządzeń elektrycznych przeciwwybuchowych?
64. Podaj ogólny podział funkcjonalny urządzeń elektroenergetycznych.
65. Jedynie jakie prace możemy wykonywać bez polecenia?
66. Podaj sposoby uwalniania rażonego prądem elektrycznym o napięciu do 1 kV.
67. Podaj sposoby uwalniania rażonego prądem elektrycznym o napięciu powyżej 1kV.
68. Co robić po uwolnieniu porażonego spod napięcia?
69. Jaką metodę sztucznego oddychania stosujemy?
70. Podaj schemat czynności podczas sztucznego oddychania metodą usta – usta wraz z
zewnętrznym masażem serca.
71. Podaj pięć złotych zasad, których powinien przestrzegać człowiek zajmujący się konserwacją
i remontami urządzeń elektrycznych, przy których to czynnościach załączenie urządzenia do sieci
nie jest konieczne.