Uprawnienia gazowe G3 - co musisz wiedzieć?

Co to są uprawnienia gazowe?

Uprawnienia gazowe są to uprawnienia nadawane przez Komisję Kwalifikacyjną powołaną przez URE dla osoby, która ubiega się o uzyskanie uprawnień tzw. uprawnienia smepowskie, uprawnienia smep lub uprawnienia sepowskie, a także uprawnienia sep dla grupy 3 tj. Urządzenia, instalacje i sieci gazowe wytwarzające, przetwarzające, przesyłające, magazynujące i zużywające paliwa gazowe.

Czy są mi potrzebne uprawnienia gazowe g3?

Tego typu uprawnienia smepowskie lub uprawnienia sep są potrzebne osobą, które pracują przy tego typu urządzeniach lub wykonujących prace dotyczące obsługi, konserwacji, remontu, naprawy, montażu lub demontażu i czynności kontrolno-pomiarowych.

Uprawnienia gazowe – cena

Uprawnienia gazowe to inaczej uprawnienia smepowskie lub uprawnienia sep, które zawierają koszt szkolenia od 1 zł do kilkuset zł oraz co najmniej jeden egzamin eksploatacyjny lub dozorowy, który kosztuje 10% najniższej krajowej. Aktualnie w roku 2022r. jest to 301 zł.

Ile kosztują uprawnienia gazowe?

Na koszt uprawnienia gazowe składają się szkolenie / kurs i egzamin. Koszt szkoleń zależy od wielu czynników, np. czy są przeprowadzane stacjonarnie czy też on-line. Natomiast koszt egzaminu to zgodnie z ustawą 10% najniżej krajowej. Oczywiście należy pamiętać, że do uzyskania w zakresie są tzw. uprawnienia smepowskie lub uprawnienia sepowskie eksploatacyjne oraz dozorowe.
Jak sprawdzić uprawnienia gazowe?

Uprawnienia gazowe tzw. uprawnienia smep lub uprawnienia sep są nadawane przez Komisje Kwalifikacyjne powoływane przez Urząd Regulacji Energetyki. Zgodnie z rozporządzeniem z dnia 01.07.2022r. muszą posiadać imię, nazwisko, numer dowodu oraz kolejny numer nadany przez Komisję Kwalifikacyjną.

Jaka jest cena kursu na uprawnienia gazowe?

Cena takiego kursu uzależniona jest od tego gdzie robione są kursy, na pewno dobrym pomysłem jest robienie ich bezpośrednio w stowarzyszeniach np. Stowarzyszeniu Naukowo – Technicznym Mechaników i Energetyków Polskich skrót SMEP, lub Stowarzyszeniu Elektryków Polskich skrót SEP, ponieważ wykładowcy są ich członkami. Podobnie jest z firmami, które posiadają podpisaną umowę franczyzy z ww. stowarzyszeniami. Nie zawsze cena ma znaczenie, częściej jest to poziom przekazywanej wiedzy. Co do cen uprawnienia gazowe lub uprawnienia sep kształtują się w kwotach od 1 zł do 300 zł za kurs. Do tego należy doliczyć jeszcze egzamin smepowski lub tzw. egzamin sep, którego cena to 10% najniższej krajowej.

Uprawnienia gazowe g3 – zakres

Zgodnie z ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KLIMATU I ŚRODOWISKA1) z dnia 1 lipca 2022 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci grupa 3 tzw. uprawnienia smep lub uprawnienia sepowskie posiadają poniższy zakres punktów.
Grupa 3. Urządzenia, instalacje i sieci gazowe wytwarzające, przetwarzające, przesyłające, magazynujące i zużywające paliwa gazowe:
1) urządzenia do produkcji paliw gazowych, generatory gazu;
2) urządzenia do przetwarzania i uzdatniania paliw gazowych, rozkładnie paliw gazowych, urządzenia przeróbki gazu ziemnego, oczyszczalnie gazu,
rozprężalnie i rozlewnie gazu płynnego, odazotownie, mieszalnie;
3) urządzenia do magazynowania paliw gazowych;
4) sieci gazowe o ciśnieniu nie wyższym niż 0,5 MPa (gazociągi, stacje gazowe, zespoły gazowe na przyłączu, w tym punkty gazowe);
5) sieci gazowe o ciśnieniu wyższym niż 0,5 MPa (gazociągi, stacje gazowe, zespoły gazowe na przyłączu, tłocznie gazu);
6) urządzenia i instalacje gazowe o ciśnieniu nie wyższym niż 5 kPa;
7) urządzenia i instalacje gazowe o ciśnieniu wyższym niż 5 kPa; 8) przemysłowe odbiorniki paliw gazowych o mocy wyższej niż 50 kW;
9) turbiny gazowe;
10) aparatura kontrolno-pomiarowa, urządzenia sterowania do urządzeń, instalacji i sieci wymienionych w pkt 1–9;
11) urządzenia i instalacje do skraplania gazu ziemnego;
12) urządzenia i instalacje do regazyfikacji skroplonego gazu ziemnego;
13) instalacje do tankowania sprężonego gazu ziemnego;
14) instalacje do tankowania skroplonego gazu ziemnego;
15) urządzenia techniki wojskowej lub uzbrojenia.

Uprawnienia gazowe do czego uprawniają?

Według nowego rozporządzenia z dnia 01.07.2022r., które weszło w życie z dniem 02.07.2022r. Osoba wnioskująca o uprawnienia gazowe nazywane również uprawnienia smep lub uprawnienia sepowskie może uzyskać zgodnie z § 4. 1. Świadectwo kwalifikacyjne jest wymagane dla rodzajów prac i stanowisk w zakresie:
1. 1) eksploatacji – do których zalicza się stanowiska osób wykonujących prace dotyczące obsługi, konserwacji, remontu, naprawy, montażu lub demontażu i czynności kontrolno-pomiarowych;
2. 2) dozoru – do których zalicza się stanowiska osób kierujących czynnościami osób wykonujących prace określone w pkt 1 lub stanowiska osób sprawujących nadzór nad eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci.
Ponadto uprawniają one do wykonywania prace dotyczących obsługi, konserwacji, remontu, naprawy, montażu lub demontażu i czynności kontrolno-pomiarowych;

Co dają uprawnienia gazowe g3?

Po zdanym egzaminie na eksploatację osoba posiadająca takie uprawnienia może w zależności od ich zakresu wykonywać najprostsze prace od np. obsługi aż po konserwację i pomiary urządzeń zasilanych gazem. Kolejnym atutem jest możliwość uzyskania uprawnień w zakresie dozorowym, posiadając je można samodzielnie wystawiać protokoły z przeprowadzonych prac. Niezależnie tego typu uprawnienia gazowe nazywane są jako uprawnienia smepowskie lub uprawnieniami sepowskie co w większości sytuacji ułatwi zrozumienie przez odbiorcę jakiego rodzaju certyfikatem się posługujemy.

Pieczątka uprawnienia gazowe

Osoba posiadająca uprawnienia gazowe potocznie nazywane uprawnienia smepowskie lub uprawnienia sep może posługiwać się pieczątką imienną z nadanym numerem powyższych uprawnień. Pieczątka jest dodatkowym potwierdzeniem w książce gwarancyjnej wykonanych prac lub usługi np. corocznego wyczyszczenia piecyka gazowego i jego serwisu przed sezonem grzewczym.

Uprawnienia gazowe

Jak zrobić uprawnienia gazowe?

Uprawnienia gazowe nazywane potocznie uprawnienia sep lub uprawnienia smepowskie można uzyskać zdając egzamin przed Komisją Kwalifikacyjną powołaną przy stowarzyszeniu np. Stowarzyszeniu Naukowo – Technicznym Mechaników i Energetyków Polskich lub przy firmach z zakresu energetyki. Przed egzaminem należy co najmniej 14 dni wcześniej złożyć wniosek, potem uzyskać e-mailowo bądź za pośrednictwem poczty potwierdzenie o terminie i miejscu egzaminu.

Kursy gazowe (kursy na uprawnienia gazowe)

Kursy na uprawnienia gazowe odbywają się stacjonarnie jak również on-line. Nazywane są też potocznie szkolenia smepowskie lub szkolenia sepowskie. Przeprowadzane są na wniosek kandydata po co najmniej 14 dniach od uzyskania e-mailowo lub za pośrednictwem poczty informacji o terminie, miejscu i zakresie egzaminu poprzedzonego najczęściej szkoleniem.

Kursy bądź szkolenia można odbywać stacjonarnie jak również on-line. Dodatkowo po kursie przeprowadzane są egzaminy państwowe na tzw. uprawnienia smep lub uprawnienia sep w zakresie eksploatacji i dozoru.

Uprawnienia gazowe – jak sprawdzić?

Uprawnienia gazowe tzw. uprawnienia smepowskie lub uprawnienia sepowskie są nadawane przez stowarzyszenia i firmy, które posiadają Komisje Kwalifikacyjne powołane przez Urząd Regulacji Energetyki. Na uprawnieniu musi być ich nazwa, numer komisji i numer, na podstawie którego można je zidentyfikować. Dodatkowo wpisywany jest pesel i numer dowodu, dzięki którym łatwo sprawdzić autentyczność dokumentu.

Uprawnienia gazowe dozorowe

Uprawnienia gazowe nazywane uprawnienia sep lub uprawnienia smep w zakresie dozorowym pozwalają osobą mającym już uprawnienia eksploatacyjne wykonywać protokoły oraz nadzorować osoby z uprawnieniami eksploatacyjnymi.

Jakie uprawnienia są potrzebne do wykonywania instalacji gazowych?

Najczęściej takie uprawnienia nazywa się uprawnienia smep lub uprawnienia sep, nadawane są one przez Komisje Kwalifikacyjne powołane przez Urząd Regulacji Energetyki.

Uprawnienia gazowe szkolenia Warszawa

Uprawnienia smep lub uprawnienia sepowskie można uzyskać na dwa sposoby, lub stacjonarnie np. w Warszawie lub on-line. Zezwala na to rozporządzenie, które zostało uchwalone 01.07.2022r. Wymagania jakie są potrzebne do ich uzyskania to szkoła kierunkowa, również w trakcie jej trwania lub zaświadczenie od pracodawcy potwierdzające posiadanie wiedzy i odpowiedniej praktyki.

Pytania i odpowiedzi do egzaminu na uprawnienia gazowe

Poniżej przykładowe pytania do egzaminu i odpowiedzi:

1. Co to jest barometr?

Barometr to przyrząd do pomiaru ciśnienia atmosferycznego.

2. Co to jest ciśnienie bezwzględne?

Jest to ciśnienie względem próżni.

3. Co to jest ciśnienie względne?

Ciśnienie względne to ciśnienie względem ciśnienia otoczenia (względne) i większe od niego.

4. Jakie są granice wybuchowości gazu ziemnego?

Granice wybuchowości gazu ziemnego to 4,9-15,4%.

5. Przy jakim stężeniu gazu ziemnego w powietrzu następuje najsilniejszy wybuch?

Najsilniejszy wybuch następuje przy stężeniu 9,5% gazu ziemnego w powietrzu.

6. W jakim celu stosuje się nawanianie gazu?

Ponieważ gaz ziemny jest bezwonny, nawanianie pozwala zidentyfikować fakt i miejsce ulatniania się gazu z instalacji gazowej.

7. Czy wchodząc do pomieszczenia, w którym wyczuwa się ulatniający się gaz, można włączyć światło?

Nie wolno! Włączenie światła może spowodować wystąpienie iskry, a w konsekwencji wybuch metanu.

8. Co to jest przyłącze gazowe do budynku?

Jest to odcinek przewodu od gazociągu zasilającego do kurka głównego instalacji gazowej i jest elementem sieci gazowej rozdzielczej.

9. Gdzie powinien być zainstalowany kurek główny instalacji gazowej?

Na zewnątrz budynku, w wentylowanej szafce z materiału trudno palnego.

10. Dlaczego naziemne zbiorniki gazu maluje się na biało?

Bo kolor biały najskuteczniej odbija promieniowanie słoneczne.

11. Jak dzielimy kotły gazowe w zależności od sposobu ich zainstalowania?

Są to kotły stojące i kotły wiszące.

12. Co określa Ustawa Prawo energetyczne?

Ustawa określa zasady kształtowania polityki energetycznej państwa, zasady i warunki zaopatrzenia i użytkowania paliw i energii, w tym ciepła oraz działalności przedsiębiorstw energetycznych, a także określa organy właściwe w sprawach gospodarki paliwami i energią.

13. Co to jest instalacja gazowa?

Przez instalację gazową należy rozumieć urządzenia gazowe z układami połączeń między nimi, zasilane z sieci gazowej znajdującej się na terenie i w obiekcie odbiorcy.

14. Co to jest gaz palny?

Gaz palny jest to gaz, który wskutek swego powinowactwa do tlenu, ulega utlenianiu z wydzielaniem ciepła. Charakterystyczną cechą gazu palnego jest płomień, przy spalaniu płomieniowym luz rozżarzona powierzchnia przy spalaniu bezpłomieniowym.

15. Co to jest ciężar właściwy gazu?

Ciężar właściwy gazu jest to stosunek ciężaru pewnej ilości gazu do objętości, którą ten gaz zajmuje w określonych warunkach fizycznych.

16. Jakie są główne składniki paliw gazowych?

Głównymi składnikami paliw gazowych są:
– wodór
– tlenek węgla
– metan i jego homologi
– benzen i jego pochodne
– grupy obojętne takie jak Co2 i azot

17. Co to jest temperatura zapalenia?

Temperatura zapalenia jest to najniższa temperatura materiału, który ogrzewany strumieniem ciepła, dostarczonym z zewnątrz, w wyniku rozkładu termicznego wydziela palną fazę lotną o stężeniu umożliwiającym jego zapalenie się (samorzutne pojawienie się płomienia).

18. Jakie wyróżniamy procesy spalania?

W zależności od warunków, w których odbywa się kontrolowany proces spalania, wyróżniamy:
– spalanie całkowite
– cała zawartość węgla w postaci czystej chemicznie w paliwie spala się
– spalanie niecałkowite
– gdy w pozostałych po spalaniu ciałach stałych (żużlu) znajdują się jeszcze części palne (sadza, koksik, kawałki węgla)
– spalanie zupełne
– gdy w spalinach nie ma gazów palnych
– spalanie niezupełne
– gdy gazy spalinowe zawierają jeszcze gazy palne

19. Wymień główne produkty spalania gazu ziemnego?

Głównymi produktami spalania gazu ziemnego są gazy:
– CO 2
– para wodna
– tlenki azotu
Najbardziej szkodliwymi dla środowiska produktami spalania są tlenki siarki, azotu i węgla.

20. W jakim celu oczyszcza się gaz ziemny?

Gaz ziemny wypływający z odwiertu jest zanieczyszczony resztkami skały, piaskiem, gliną, wodą, siarkowodorem, dwutlenkiem węgla oraz zawiera węglowodory ciężkie (propan, butan i inne). Wszystkie te zanieczyszczenia muszą być usunięte z gazu przed transportem gazociągami i przeróbką.

21. Dlaczego konieczne jest osuszanie gazu ziemnego?

Osuszanie gazu ziemnego zabezpiecza gazociągi i instalacje przeróbki gazu przed zakłóceniami, a nawet awariami spowodowanymi osadzaniem się lodu i hydratów.

22. Co nazywamy temperaturą punktu rosy?

Temperatura punktu rosy jest to temperatura, przy której pod danym ciśnieniem pojawiają się pierwsze krople skroplin wodnych.

23. Wymień rodzaje zbiorników gazowych?

W zależności od ciśnienia przechowywanego gazu rozróżniamy:
– zbiorniki niskociśnieniowe – są to zbiorniki
o stałym ciśnieniu i zmiennej objętości magazynowej gazu
– zbiorniki wysokociśnieniowe – są to zbiorniki
o stałej objętości i zmiennym ciśnieniu

24. Co rozumiemy pod pojęciem sieci gazowej?

Pod pojęciem sieci gazowej rozumiemy sieć połączonych gazociągów wraz ze stacjami gazowymi, układami pomiarowymi, tłoczniami gazu połączone i współpracujące ze sobą, służące do przesyłania i dystrybucji paliw gazowych.

25. Co to jest stacja gazowa?

Stacja gazowa jest to zespół urządzeń w sieci gazowej spełniający oddzielnie lub równocześnie funkcję redukcji, uzdatniania, regulacji, pomiarów i rozdziału paliwa gazowego.

26. Co to jest stacja redukcyjna?

Stacja redukcyjna jest to stacja gazowa, w skład której wchodzą przewód wejściowy i wyjściowy, armatura odcinająca i filtrująca, urządzenia regulacji ciśnienia paliwa gazowego, ciśnieniowy system bezpieczeństwa, urządzenia rejestrujące ciśnienie oraz systemy alarmowe.